«ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հաճախ տրվող հարցեր

Առցանց հերթագրման դիմում կարող է ուղարկել երեխայի ծնողը կամ օրինական ներկայացուցիչը՝ գրանցվելով mankapartez.yerevan.am կայքում:

Գրանցումը կատարվում է մեկ անգամ և հնարավորություն է տալիս օգտվողին  հետևել դիմումի կարգավիճակին և առցանց հերթագրված երեխայի հերթին:

Առցանց դիմում հնարավոր է ուղարկել, եթե երեխան տվյալ պահի դրությամբ չի հաճախում կամ հերթագրված չէ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության որևէ մանկապարտեզում:

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզներում հերթագրվում են 2 տարեկանը լրացած և մինչև 6 տարեկան երեխաներ:

 

Հերթագրման համար անհրաժեշտ է.

  • երեխայի ծննդյան վկայականը,
  • ծնողի անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,
  • հաշվառումը հիմնավորող փաստաթուղթ՝ անձնագիր կամ ոստիկանության անձնագրային բաժանմունքի կողմից տրված հաշվառման տեղեկանք:

Առցանց հերթագրման համար ծնողը գրանցվում է կայքում և լրացնում դիմումը՝ կցելով վերոնշյալ փաստաթղթերի պատճենները:

Մանկապարտեզում հերթագրվելու դեպքում ծնողը ներկայացնում է վերոնշյալ փաստաթղթերի բնօրինակները և լրացնում է դիմում:

Առցանց հերթագրման դիմում ուղարկելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում այն, մշակման փուլ անցնելով, հաստատվում կամ մերժվում է:

Ոչ աշխատանքային օրերի և ժամերի ստացված առցանց դիմումները մուտքագրված են համարվում հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա 09:00 -ից:

Ինչպես նաև, եթե դիմումի ժամկետը լրանում է ոչ աշխատանքային օրը, ապա ժամկետն ավարտված է համարվում այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա ժամը 18-00-ին համաձայն ՀՀ Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին օրենքի:

Մանկապարտեզում հերթագրման դիմում գրելու դեպքում 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարվում է երեխայի հերթագրումը համակարգում

Կայքի գլխավոր էջում «Հետևել հերթին» հատվածում անհրաժեշտ է ընտրել մանկապարտեզը, օրացույցի օգնությամբ նշել հերթագրված երեխայի ծննդյան օր/ամիս/տարի տվյալները և մուտքագրել ծննդյան վկայականի սերիան և համարը 2 հայերեն տառ 6 թվային նիշ հաջորդականությամբ առանց բացատ՝ օրինակ ԱԱ000000:

Հերթագրելիս ՀՀ ծննդյան վկայականի բացակայության պարագայում ՀՀ անձնագիր ներկայացնելու դեպքում՝ 2 անգելերն տառ 7 թվային նիշ՝ օրինակ AA0000000, ՌԴ ծննդյան վկայականի դեպքում՝ հռոմեական թիվ, գիծ, 2 ռուսերեն տառ և 6 թվային նիշ՝ օրինակ IV-МЮ000000

Բացված էջում կարող եք տեսնել նշված մանկապարտեզի տվյալ տարեթվի հերթը և Ձեր երեխայի անուն ազգանունը իր հերթական համարի տակ:

Նշում. Եթե հերթագրումը կատարվել է առցանց՝ հերթին կարելի է հետևել նաև մուտք գործելով օգտատիրոջ անձնական էջ և բացելով "Հերթագրված երեխաներ" հղումը: 

Կանաչ գույնով եզրագծված են հերթագրման այն էջերը, որտեղ այս պահի դրությամբ լրացել է երեխայի 3 տարեկանը, և երեխան կարող է ընդունվել "Կրտսեր 2" , "Միջին" կամ "Ավագ" տարիքային խումբ:

Կապույտ գույնով եզրագծված են այն էջերը, որտեղ այս պահի դրությամբ լրացել է երեխայի 2 տարեկանը, և երեխան կարող է ընդունվել "Կրտսեր 1" տարիքային խումբ:

Նարնջագույնով եզրագծված են այն հերթագրման ցանկերը, որտեղ առկա է արտահերթությամբ ընդունվելու իրավունք ունեցող երեխա:

Երեխայի հերթը հասնելու դեպքում  ծնողի հետ կապ է հաստատվում դիմումի մեջ նշված կոնտակտային տվյալներով:

- դիմումի մեջ նշված հեռախոսահամարին կատարվում է զանգ

- դիմումի մեջ նշված բջջային համարին ուղարկվում է կարճ հաղորդագրություն /sms/

-դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեին ուղարկվում է ծանուցման նամակ

Նշում. Անհրաժեշտ է մեծ ուշադրությամբ լրացնել կոնտակտային տվյալները, որպեսզի ընդունելության ժամանակ հնարավոր լինի կապ հաստատել ծնողի հետ:

Հերթագրումը փոխելու համար անհրաժեշտ է երեխայի ծննդյան վկայականով և ծնողի անձնագրով մոտենալ նախընտրած մանկապարտեզ և գրել նոր հերթագրման դիմում:
Այդ մանկապարտեզում Ձեր երեխան կհերթագրվի, իսկ նախորդ հերթը կկասեցվի ավտոմատ կերպով:
Գործընթացն առցանց չի կատարվում:

Երեխաների ընդունելությունը կազմակերպելիս. 
ա. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2007 թվականի հունվարի 26-ի N29-Ն հրամանի հավելված 2-ով սահմանված խմբերի խտության և նորմատիվների պահանջների պահպանմամբ արտահերթ ընդունվում է այն երեխան (երեխաները).

- ում ծնողը ազատամարտիկ է և (կամ) երեխան զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի անդամ է, 

- ում ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչները կամ օրինական ներկայացուցիչներից մեկը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում պարտադիր ժամկետային, պայմանագրային և այլ զորքերում զինծառայող է և մշտապես կամ փաստացի հաշվառված է Երևան քաղաքում, 

- ում ծնողը զոհված զինծառայող է, 

- ով երկկողմանի ծնողազուրկ է, 

- ում ծնողը սիրիահայ է, 

- չորս և ավելի զավակ ունեցող ընտանիքի երեխա է, և ծնողներից մեկը մշտապես կամ փաստացի հաշվառված է Երևան քաղաքում, 

- ովքեր երկվորյակներ են (եռյակ են,….), և ծնողներից մեկը մշտապես կամ փաստացի հաշվառված է Երևան քաղաքում, 

- 1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող ծնողի երեխա է, և ծնողներից մեկը մշտապես կամ փաստացի հաշվառված են Երևան քաղաքում,

- հաշմանդամ երեխա է, և ծնողներից մեկը մշտապես կամ փաստացի հաշվառված են Երևան քաղաքում

բ. առաջնահերթությունը տրվում է, եթե երեխայի ծնողները, կամ ծնողներից մեկը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչներից (որդեգրողներ կամ խնամակալներ) մեկը (ներկայացուցիչը) մշտապես կամ փաստացի հաշվառված են Երևան քաղաքում,

Արտահերթության իրավունքից օգտվող երեխային հերթագրելուց հետո անհրաժեշտ է հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը ներկայացնել մանկապարտեզ, որտեղ դրանք կկցվեն երեխայի հերթագրման էջին և կուղարկվի արտահերթության հայտ:

Հիմքերի ստուգումից հետո հայտը հաստատվում կամ մերժվում է: Հաստատման դեպքում արտահերթությամբ ընդունվելու իրավունք ունեցող երեխայի էջը եզրագծվում է Նարնջագույնով:

Արտահերթության համար դիմելու գործընթացն առցանց չի կատարվում:

1. Դիմում՝ ծնողի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից։

2. Տեղեկանք՝ արտահերթությամբ ընդունվող զինծառայողի երեխայի ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի աշխատանքի վայրից:

3. Երկու լուսանկար։

4. Երեխայի ծննդյան վկայականի պատճեն:

5. Երեխայի բժշկական քարտ:

6. Ծնողի անձնագրի պատճեն՝ գրանցման էջով, իսկ նույնականացման քարտի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի դեպքում՝ Երևանում հաշվառման մասին տեղեկանք:

Երևանի քաղաքապետարանի մանկապարտեզներում նոր խմբեր ձևավորվում են հիմնականում սեպտեմբեր ամսին, որից հետո ընդունելությունը շարունակվում է կատարվել յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 3 աշխատանքային օրերին խմբերում թափուր տեղերի առկայության դեպքում:

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզներում գործում են հետևյալ տարիքային խմբերը.

«Կրտսեր 1» / 2-3 տարեկան / սահմանային թիվը խմբում՝ 22 երեխա

«Կրտսեր 2» / 3-4 տարեկան / սահմանային թիվը խմբում՝ 33 երեխա

«Միջին» / 4-5 տարեկան / սահմանային թիվը խմբում՝ 33 երեխա

«Ավագ» / 5-6 տարեկան / սահմանային թիվը խմբում՝ 33 երեխա