«ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Առցանց հերթագրման դիմում
Ուղեցույց

Դաշտը պարտադիր է լրացման համար

Լրացրեք նվազագույնը՝ 5, առավելագույնը՝ 15 նիշ

Սխալ տվյալների մուտքագրում

Դաշտը պարտադիր է լրացման համար

Ծննդյան վկայականի տրման և երեխայի ծննդյան օր/ամիս/տարի տվյալները սխալ են լրացված

Դաշտը պարտադիր է լրացման համար

Հերթագրվող երեխայի 2 տարեկանը չի լրացել